ضرورت آینده پژوهی و داشتن سواد آینده

امروزه تغییرات با آهنگی پرشتاب‌تر رخ می‌دهند. تغییرات فناوری و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل گسترش فناوری اطلاعات، شتاب بیشتری یافته‌است، تمایل روزافزون به جهانی‌شدن به همراه حفظ ویژگی‌های ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از «تغییرات» و «آینده» […]

7 ویژگی تیم های توسعه چابک موفق

ویژگی تیم های توسعه چابک موفق

با توجه به جهان پیچیده امروز و عدم قطعیت حاکم بر روندهای صنعت، کسب و کار، فناوری، محیط، جامعه و … سازمان‌ها ناچار به تجدیدنظر در شیوه‌های مدیریتی خود و استفاده از روش‌های کارآمدتر، مشارکتی‌تر، با خطای کمتر و سریع‌تر هستند تا بتوانند نسبت به تحولات و تغییرات پرشتاب جهان، پاسخ‌های به موقع و متناسب […]

 ترابشریت به‌مانند فرزند بشر

پرسش محورین این نوشتار این است که انسان ها چگونه در مورد رابطه خود موجود هوشمندتر زمینی می اندیشند. برای یافتن پاسخ این پرسش تعدادی از فیلم هایی که به نوعی در رابطه با این موضوع اند بررسی شده است و استعاره رابطه بشر-ترابشر در آن ها تحلیل شده است، بعد از آن به ارایه الگوی کلان تاریخی برای فرایند رشد ترابشر و نسبت آن با رشد و تکامل انسان  پرداخته شده است و در نهایت رابطه پدر-فرزند برای استعاره از رابطه بشر-ترابشر پیشنهاد شده است.

کارگاه «برای آینده»

ما در هر کسب وکاری که در حال فعالیت باشیم نیازمند مهارتی به نام تجسم آینده هستیم. تمام تصمیم‌گیری‌های ما بر اساس تصاویری است که ما از آینده خود و جهان پیرامونمان داریم، اما در بیشتر موارد این تصاویر مبهم، متناقض و یا عاریتی هستند.هدف از برگزاری این کارگاه آموزش مهارت تجسم آینده‌ها است. در […]

کارگاه: آنچه باید در مورد آینده بدانیم

آشنایی با مبانی آینده همه آنچه که می خواهیم در آینده است. همه بیم‌ها و امیدهای ما مربوط به آینده هستند و هر آن چیزی که برای بدست آوردنش تلاش می‌کنیم نیز در آینده اتفاق می‌افتد. پس لازم است بیشتر در مورد آینده بدانیم: این که آینده چیست، چطور کار می کند و قواعد اندیشیدن […]

پیچیدگی و سیستم‌های پیچیده

سیستم‌های پیچیده علم پیچیدگی، یا علم سیستم‌های پیچیده، مطالعه می‌کند که چگونه مجموعه بزرگی از اجزا، که در مقیاسهای کوچک به صورت موضعی با یکدیگر بر هم کنش می‌کنند، می‌توانند به صورت خود به خودی “خودسازماندهی” شوند تا رفتارها و ساختارهای جهانی نابدیهی را در مقیاس‌های بزرگ‌تر نمایش دهند، آن هم اغلب بدون دخالت عامل […]