13 تکنیک مدیریت زمان موثر برای تیم های چابک- بخش دوم

مدیریت زمان

در مقاله قبلی به موضوع تکنیک های مدیریت زمان در محل کار پرداختیم و روش هایی همچون اولویت بندی کارها، بهینه کردن زمان صرف شده در فضاهای مجازی، استفاده از ساعت های اوج انرژی، بهینه سازی زمان صرف شده برای هریک از وظایف، استراحت به موقع، گروه بندی کارهای مرتبط و استفاده از ابزارهای مدیریت […]

13 تکنیک مدیریت زمان موثر برای تیم های چابک – بخش اول

13 تکنیک برای مدیریت زمان موثر در تیم های مدیریت پروژه چابک

باز هم کارهای تان دیر شده است؟ نمی توانید تمرکز خود را روی یک کار در یک زمان حفظ کنید زیرا حجم کاری زیادی روی شما ریخته است؟ آیا نمی توانید به طور بهینه و موثر وظایف روزانه را مدیریت کنید و همیشه کمبود زمان دارید؟ برای یک قرار مهم دیر می کنید؟ اینها برخی […]